فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۴

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
امانوئلآبرون
داریوشآرفع کبودوند
ایرجآریان پور کاشانی
عطاء الهآفاقی
مرتضیآفتاب رو شاد
روبنآفتاندلیانس
عیسیابتهاج سمیعی لیسانس ار آمریکا
بیژناتحادیه
بهروزاحمدی
بهروزاردبیلی تبریز
حسیناسلامی
خلیلاسمعیل
محمداسکوئی
عبدالعزیزافتخار
مسعودالموتی
خسروامیرپور
همایونامینی
محمد باقرامینیان
محمد کاظمانصاری
اسحقاوهب سیون
ابراهیماوهب شالون
میرزایلایلبگیان
منوچهرایمانی
ابراهیمبابلا
پرویزباقری
علی اصغرباقری پورسیامی
فریبرزباوندی دکترای پزشکی، جراح عمومی
عباسبحرالعلومی زاده
سعیدبرجیس
محمودبرزوئی
الیاسبن روحی
سهراببنی سلیمان شیبانی
غلامرضابهبهانیان استاد دانشگاه شیراز
قاسمبهرام بیگی
بوذرجمهربهروزی
سروشبواسحقی
بیژنبیانی
آندریبیت بدل
خسروپارسا
بهرامپارسا
فریدونپاسدار
منوچهرپاک اندام
حبیب الهپاک گوهر
امیرپرویزپزشکپور تبریزی نماینده مجلس
احمدپوستی
سیروسپیرنظر دکترای پزشکی
مسعودپیشوائیان
احمدتابش
عبدالمحمدتجلی عمل
یدالهتراب پرهیز
علیتوکل
فیض الهجهانی هیوه چی دکترای پزشکی، جراح 
اردشیرجوانبخ امارلوئی
داریوشجوانشیر
کریمجوانشیر خوئی
محمدجواهری
جورجچارلی کرم
فرزانحاجی جمشیدی
پرویزحاذقی
ناصرحسین خان طهرانی
فرامرزحسینی دکترای پزشکی
بهروزحسینی داوری
جمشیدحکمتی مهندس کشاورزی
امیرحکیمیان
رستمخادم
ارسنخداوردی منصوری
مهردادخطیر
سید کاظمخلفی یزدی
هوشنگخوشنویس یزدی
قدرت الهدادگر
امیرسیاوشدارابیان
کامبیزداس ور دولتشاهی
مهدیدانش احمدی
عزت الهداودیان
ژورسدرآوانسیان قره ورنی
داریوشدرافشان
منوچهردزفولیان
روح اله کلیمیده بی بی
محمددولت آبادی بزاز
ادوراددیرماروسیان
علیذبیحیان
کیانوشرادسان
ایرجرحمانو
یوسفرحمانی
میمونرحیمیان
سیروسرشیدی
محمدرضائی
سید حسینرضوی
موسیرفیع
فیروزرفیع زاده قزوینی
کیوانرفیعیان
مسعودرهنما دکترای پزشکی، جراحی زنان
ابوالحسنروحانی
احمدروحانی
هوشنگزارع پارسی
فریدزاهدی
فریدونزنگنه شاهی
فریدونژراد
پرویزژیلا
نورالهساسونی
محمودسام
محمد جوادسعادت
محمد مهدیسلیمی
سید ممتازسینا زاده
محمدشریفی
محمدشفیعی
سلطانعلیشمس ملک آراء
ناصرشهمیرزادی
علیشهیدی
خسروشیبانی
ابراهیمصفا
پرویزصفائی
فرامرزصیامی
کامبیزضرابی
منوچهرضیائی
سعیدطبیبی
یدالهعادلی
ابراهیم خلیلعاشری
محمدحسن ( فریدون )عاصمی طهرانی
رحیمعافار
محمدرضاعسگری مطلق
منوچهرعشقی
عظیم آقا ( ایرج )عظیمی
مهردادغفاری
فرامرزفرجانی
کامبیزفرزان
مجتبیفرزانه
عباسفرزانه فر
داودفرشچی
حمیدفرهنگی
اسمعیلفروتن
علی اصغرفروغی استادیار دانشگاه
عبدالحسینفرید
ابوالحسنفرید
عبدالحسینفریس
فرخفنائی
فیروزفهیمی
اسمعیلقائمی
منوچهرقاسمی دکترای پزشکی، رئیس بیمارستان پاریس
داریوشقاضی زاده دکترای پزشکی، جراح
علی رضاقاضی نوری نائینی
حسنقدوسی
امیر تیمورقربانی
جهانگیرقطبی
مهدیگلچین سیگاری
سید روح الهگلستانه
سید علیلطفی
جمشیدلطفی استادیار دانشکده پزشکی
بهزادلک پور
فریبرزمؤیدی
12
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)