فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۲۰

رشته ی تحصیلی : بازرگانی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ادبی بازرگانی علمی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
عزت الهآبتین
ابراهیمابراهیم تبریزی
عطاء الهاحسانی پور
حسیناحمری
نورالدیناردهالی
مهدیافتخاری
منوچهرالبرز
داودالیشا
سعیدامید
حسینامین
یوسفاورشلیمی
فرج الهاکبر
مرتضیایپکچی
آنتوانبابایان
موشهبرال
رجبعلیبلورچی
مصطفیبلورفروشان
عباسقلیبهروزی
حسینپوستی
ارسطوترکیان
باباتوکلی
یهوداتوکلی
اصغرتوکلیان
رستمتیرانداز
عماد الدینثقفی
پرویزچهارلنگ
محمدچیت ساز
حسنحاجی حسینی
جمالحداد معاون بانک
ابوالقاسمحریری
حبیب الهحناساب
کاظمخادمی
جمشیدخدابندی
محمد حسنخلیلی گرگانی
مهدیدلجوئی
سیوندمچیان
لطف الهده بی بی
مهدیدیانی
زوریکدیلانیان
محمدرخسار
عبدالرحیمرشتخواری
هوشنگرضائی
محمدروستا
سیونزلیخائیان
ماشاءالهزلیخائیان
مرتضیزنجانی
جلالساعدی
غلامحسینسروش
رحیمسلامیان
تیمورسهامی
عباسسودمندی
نعمت الهشادگو
عبدالحسینشایسته
محمدشکوری
میرمحمدشیبانی رئیس روابط عمومی گاز
گبرئیلصرافیان
عباسعلیصرافیان صیرفی
احمدصرام
محمد علیصیدی
امان الهطهماسب
مهدیظهوریان
عبدالحسینعبداللهیان
حسنعبداللهیان
حسینعطری
محمدعلاقه بند
سیاوشعماد
ابوالفضلفتاحی
احمدفرهنگی
ابراهیمقائمی
قاسمقائمی
جعفرقاسمیه
ادواردقراخانیان
ابراهیمقرشی
یرواندگالوستیان
محمدمحتشمی
مرتضیمدنی
اسحاقمراد اف
داودمردیزی
حبیب الهمشیان
شکرالهمعرفت
عطاء الهمعنوی
اصغرنراقی
ابراهیمنظریان
یعقوبنونو
احسان الهنیکو
محمودهاتفی
سهرابهادی رئیس شعبه بانک ملی
آقاجانهاروتیان
ابوالقاسمهنرپور
واروژانهوانسیان
وارتانوسکانیان
عبدالحسینکاتوزیان
محمدکاشانی
خسروکریمی
لطف الهکهن
عبدالهکیهان
رضاکیوان خسرو
عزیز الهیادگار
عزت الهیزدان پناه
خانییعقوبیان
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)